Top
LGBTI

Mūsu mērķis ir atbalstīt profesionāļus, lai nodrošinātu mūsu kopienas pret LGBTI pretinieku naida noziegumiem un naida runas un vairot informētību mūsu kopienās

NAIDA NOZIEGUMI
Vērsti pret mūsu LGBTI kopienām

Naida noziegumi ir kriminālpārkāpumi, kuru pamatā ir aizspriedumi pret noteiktām cilvēku grupām. Tie ietekmē ne tikai indivīdus, bet veselas kopienas. Noteiktas kopienas biežāk kļūst par šādu noziegumu upuriem rases, reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas, dzimuma vai citu iezīmju dēļ.

Katrā Eiropas valstī noziedznieki vēršas pret gejiem, lesbietēm, biseksuāļiem, transseksuāļiem un starpdzimuma pārstāvjiem (LGBTI) negatīvo viedokļu, stereotipu, neiecietības vai naida dēļ, kas vērsti pret viņu seksuālo orientāciju, dzimuma identitāti, dzimuma izpausmi un/vai dzimuma īpašībām. Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. gadā veikto pētījumu katrs desmitais respondents (59%) piedzīvoja vardarbību gada laikā pirms piedalīties pētījumā. Lielākā šo cilvēku daļa (59%) uzskatīja, ka pēdējais uzbrukums vai vardarbības draudi bija daļēji vai pilnībā saistīti ar to, ka respondenti tika asociēti ar LGBT kopienu.

Letekmē mūsu kopienas

Naida noziegumu apmērs pret LGBTI pārstāvjiem un to ietekme netiek pienācīgi novērtēti, un tiem netiek pievērsta pietiekama uzmanība, jo naida noziegumus neatzīst, nenoziņo vai nepiefiksē oficiāli. Upuri bieži vien neziņo, jo jūtas tā, it kā policija tik un tā nerīkotos vai arī viņi uztraucas par negatīvu policijas reakciju.

Saskaņā ar FRA aptauju aptuveni puse no ES respondentiem – dažās valstīs līdz divām trešdaļām – izvairās no noteiktām vietām, baidoties no LGBTI pretinieku uzbrukumiem un vardarbības. Kā arī aptuveni puse (ES vidusmērā) izvairās nonākt atklātībā darba vidē.

Nav pietiekamu ziņojumu

Likumdošanas sakārtošana attiecībā uz pret LGBTI vērstiem naida noziegumiem ir nevienmērīga visā ES. Viens un tas pats noziegums var tikt sodīts ļoti atšķirīgi dažādās dalībvalstīs. ES valstīm kopīgais ir tas, ka (lielākā un mazākā mērā) pret LGBT vērstie naida noziegumi ne vienmēr tiek noziņoti.

NAIDA RUNA

ES likumdošana definē prettiesisku naida runu kā publisku mudināšanu uz vardarbību vai naidu, kas ir vērsts uz grupām vai indivīdiem, pamatojoties uz noteiktām īpašībām. Naida runa vairo neiecietīgu vidi, kurā var zelt naida noziegumi. Mēs vēlamies vairot informētību mūsu kopienās par LGBTI pretinieku naida runu, īpaši tiešsaistē.

Par naida runu Latvijā lasiet vairāk vairāk LGBT un viņu draugu apvienības MOZAĪKA mājaslapā.

KAS MĒS ESAM?

Šī mājaslapa ir 9 dažādu Eiropas Savienības valstu partnerorganizāciju iniciatīva. Visas organizācijas ir saistītas ar LGBTI kopienām katra savā valstī, un tām ir pieredze saistībā ar naida noziegumu un naida runas tēmām, kuru tās vēlas nodot savām kopienām un profesionāli ieinteresētām pusēm.

AKTIVITĀTES

Projekts
Speak Out

Konference

Projekta
secinājumi

AVOTI

Rokasgrāmata

Rīku komplekts
apmācībām

Labās
prakses

Sociālo mediju
kanāls

Ziņošanas
platformas