Top
LGBTI

Meie eesmärk on toetada erinevate elualade professionaale, et nad saaksid läbi oma asjatundliku töö kaitsta LGBTI kogukonda vaenukuritegude eest ning samuti soovime tõsta LGBT kogukonna teadlikust vaenukuriteo nähtusest.

VAENUKURITEGU
LGBTI kogukondade vastu suunatud vaenukuriteod

Vaenukuriteod on kuriteod, mis on motiveeritud eelarvamustest kindlate inim-/ühiskonnagruppide vastu. Need ei mõjuta ainult indiviide, vaid terveid kogukondi. Teatud kogukonnad on ebaproportsionaalselt sihtmärgiks võetud nende rassi, usu, seksuaalse sättumuse, soo või teiste omaduste tõttu.

Üheks vaenukuritegude sihtmärgiks on geid, lesbid, biseksuaalsed, transsoolised ning intersoolised (LGBTI) inimesed ja seda negatiivsete arvamuste, stereotüüpide, nende seksuaalse sättumuse sallimatuse või vihkamise, soo identiteedi, soo väljendamise ja/või soo-omaduste tõttu. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt 2012. aastal läbiviidud uuringu kohaselt on üks kümnest vastanutest kogenud vägivalda aasta jooksul enne uuringut. Enamik nendest (59%) usuvad, et viimane rünnak või vägivallaga ähvardamine juhtus osaliselt või täielikult selle pärast, et neid tajuti olevat osa LGBT-kogukonnast.

Mõjutab LGBTI kogukondi

LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude ulatus ja mõju on alahinnatud ja piisava tähelepanuta jäetud. Ohvrid ei teata vaenukuritegudest, kuna tihti arvavad nad, et politsei kas ei teeks midagi või muretsevad politsei võimaliku negatiivse reaktsiooni pärast.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringu kohaselt väldivad Euroopa Liidus keskmiselt pooled vastanutest – mõnedes riikides kuni kaks kolmandikku – avalikke kohti kartes LGBTI-vastast ahistamist ja vägivalda. Samuti umbes pooled (EL keskmine) väldivad oma seksuaalse sättumuse avalikustamist tööl.

Juhtumeid on rohkem kui tegelikult raporteeritakse

LGBTI-vastaste vaenukuritegude vastu võitlemise õigusaktide vastuvõtmine on ELis ebaühtlane. Sama kuritegu võib viia väga erinevate karistusteni erinevates liikmesriikides. Mis ELi riikidel on ühist, on see, et suuremal või vähemal määral on LGBTI-vastaste kuritegude juhtumeid palju rohkem kui tegelikult raporteeritakse.

VAENUKÕNE

EL-i tasemel määratletakse ebaseaduslikku vaenukõne kui teatud rühmade või üksikisikute vastu suunatud avalikku vägivallale või vihkamisele õhutamist teatud gruppi kuulumise tõttu. Vaenukõne julgustab sallimatuse õhkkonda, kus vaenukuritegudel on hea areneda. Meie soovime tõsta teadlikust LGBTI kogukonna vastasest, eriti internetis toimuvast, vaenukõnest.

KES ME OLEME?

See veebileht on 9 erineva Euroopa riigi partnerorganisatsioonide initsiatiiv. Kõik organisatsioonid on seotud inimõiguste ja LGBTI kogukondadega enda riikides ning neil on kogemust vaenukuritegude ning vaenukõne teemal.

TEGEVUSED

Projekt
„Speak Out“

Konverents

Projekti
tulemused

RESSURSID

Käsiraamat

Koolitusvahendite
komplekt

Parimad
praktikad

Sotsiaalmeedia
voog

Teavitusplatvormid